top of page

「創業篇」Business Plan係必需品?前輩有咁既睇法…(上)對於要創業既人黎講,你無可能唔知道乜野係 Business Plan (商業計劃書),但實際上依份商業計劃書到底有無用?而依份商業又需要包含幾多內容?不如等我哋而家呢解構一下依份商業計劃書。


一份完整嘅商業計劃書基本應該要包含七個主題,通過概述依七個主題,會將你想發展的一盤生意完全反映出嚟。


商業計劃書前三分一的部分都是記載你公司內部的情況,由講述你想經營的公司的背景及簡介,然後詳述你想發展的產品或服務,再介紹管理團隊的背景。完成此部分後,理應會讓潛在投資者或管理團隊更了解現在的狀況。


接下來必須提及到公司外部的狀況,例如市場環境及競爭對手的情況,再進一步分析市場營銷策略及部署。完成外部分析後,你們會更了解你將會面對的競爭情況。


商業計劃書的最後一個部分就會包含所有財務預算及計劃,以及風險及潛在危險分析及其應對方法。完成財務計劃部分後,你大概會有三年至五年的財務預算,讓你更加明白到整個現金流會如何走,你會明白到你手頭上的投資金額是否足夠去應付你想發展的業務,你是否需要尋求更多投資者注資到你公司。 而財務計劃會令你明白到公司將會面對什麼樣的風險,迫使你想出相對應付的辦法。


下一節,Mr. Leung 將會為大家列明商業計劃書必須包含的七個主題。


64 次查看0 則留言

Comments


bottom of page